Trauergedeechter

Die kölsche Jebedde sin uns als fründlische Ungerstützung vun Fritz Zoeller (www.fritz.koeln-muelheim.net) fö de Websick rus jesögk un avjetipp woode.
Op Malote

Druußen vör der Pooz do schlofe,
die der Dud hät avjerofe,
met uns mahte Tön un Spaß,
droren met uns Leid un Laß.

Un der Wind fährt durch de Zwije
Singk e Leed för die do lije:
,,Miserere.."klingk et leis-
Einmol dun och meer de Reis.

Klein Latäncher,Unkelsleechter
Draren Möhne, Fante, Weechter
Op der Kirchhoff noh Malote,
dausend Klöre,alle Zoote.

Blome op däm Hüvvel blöhe.
Op dem Grav deit Hoffnung spröhe,
,,Miseerer.."klingk et leis
Einmol dun och meer die Reis.


vun: Peter Kindgen
us: Krune un Flamme, S. 143
Frore

O Här,ming Levvensuhr,
die schleit su schwach un leis
Röfs Du mich bal noh Hus,
De Siel op letzte Reis?

Do jovs mer Zick jenoch,
Un doch schingk se zu Koot,
Mänsch Deil wör noch zu dun.
Han ich nix mih zo jot?

Jeweß, ich han Jejuff
Off deef bes en de Naach
Un en Gedanke dann
Noch stundelang jewach.

Trotzdäm,Här,lor mich an!
Wie leddich sin ming Häng!

Nix nötze Minschelob
Un Orde an de Wäng.

Ich hören ald Ding Froch
Un sin mich vör Deer. ston:
,, Wat häs en all der Zick
do dann für mich jedon“


vun Cilli Martin
us: Dem Här zo Ihre
Zigge

Mer jonn durch all zigge
Als Jäß eren, erus.
Mer krose,laache ligge,
Om wääch nom Vatterhus.

De Wääch sin off verloße,
mer bliev allein dostonn,
Un keiner en dä Stroße
Well met uns wigger jon.

Kriß do op Äd och Schmackes,
Deer eß ne Fründ jeweß:
Et hilf deer lans Schmitz Backes
Der Här, dä jode Chreß.


vun: Peter Richerzhagen
us: Dem Här zo Ihre, S. 67
Koot eß et

Koot eß et Minschelevve
Meer müssen al ens Jonn
Noch keiner eß jeblevve.
Jott helf uns, Dich verstonn.

Off trecke meer uns Stroße.
Allein durch Stadt und Land.
Wat wöre meer verloße,
jövs Du uns nit Ding Hand

Jott, loß es heller wäde.
Di Woot hät uns jeleht,
Dat eech et Engk op Äde
En Deer zom Anfang weed.


vun: Hein Heger.
us: Dem Här Zo Ihre, S.67